kiến thức thông cầu

Thông tin khi dùng hóa chất để thông cầu

Thông tin khi dùng hóa chất để thông cầu

Bởi vì hầu hết các sản phẩm này tạo ra nhiệt, họ có thể làm mềm clorua polyvinyl, hoặc PVC, ống được tìm thấy trong nhà ngày nay. Tuy nhiên, thiệt hại đó là hiếm nếu bạn sử dụng hóa